Obowiązkowe ubezpieczenie

Pewność, bezpieczeństwo i gwarancja jakości usług dzięki ubezpieczeniu OC oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Jeśli klient odniesie szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, będzie mógł odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca zawarł umowę ubezpieczenia. Za wyrządzoną szkodę odpowiada zarówno doradca podatkowy, jak i jego pracownicy. Każdy doradca podatkowy obowiązkowo podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Klient mający zastrzeżenia do obsługi doradcy podatkowego może zwrócić się do zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Najwyższą karą jest pozbawienie prawa wykonywania zawodu i skreślenie z listy doradców podatkowych.Art. 43. 1. (1)W razie wyrządzenia szkody przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 31 ust. 2-4, doradca podatkowy oraz osoby, z których pomocą czynności te wykonuje lub którym powierza ich wykonanie, ponoszą odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Art. 44. 1. Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także odpowiedzialność podmiotów wymienionych w art. 43.

3. (2)Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży na doradcach podatkowych wykonujących zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek niemających osobowości prawnej. W przypadkach określonych w art. 27 ust. 1 pkt 2 obowiązek ten ciąży na podmiotach zatrudniających doradców podatkowych.

Art. 45. (3)Przepisy art. 43 i 44 stosuje się odpowiednio do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.